fbpx

SCHUEBERFOUER

Dës Texter si fir jiddereen an och fir Leit, déi Lëtzebuergesch léieren. Vill Texter sinn oft ze komplizéiert an am Ufank ze schwéier. Ech schreiwen hei kuerz op einfacht Lëtzebuergesch an erkläeren ënnert den Artikelen, déi ënnerstrache Wierder op Englesch.

___

These articles are written for everyone and also for people learning Luxembourgish. Most texts are often too complicated and too difficult for intermediate learners. I write here short articles in easy Luxembourgish and explain the underlined words underneath the text in English.

D’Schueberfouer ass eng grouss Kiermes, déi all Joer vun Enn August bis Ufank September um Glacis um Lampertsbierg ass. Dëst Joer fänkt si den 23. August un an hält den 11. September op an dat schonn zënter 1340! De leschten Dag ass ëmmer e Freedefeier.

Op der Fouer ginn et vill Karusseller, Spiller, Iessbuden a Restauranten. Et kann ee vill kucken a kafen, gutt iessen a mat Frënn feieren. D’Attraktioune maachen all Dag tëscht 12.00 an 14.00 Auer op an um 1.00 Auer nuets zou. Freides a Samschdes ass d’Fouer bis 2 Auer nuets op.

D’Kanner gi gär op d’Spiller an op d’Karusseller. Si fuere gär mat de Knuppautoen, d‘Meedercher fësche gär Inten an d’Jonge schéisse gär an der Schéissbud. Si kënne flott Spillsaache gewannen.

Och fir déi Grouss si vill Spiller do, d’Aachterbunn, an héich a séier Spiller, déi fir d’Kanner ze geféierlech sinn. Heiansdo si vill Leit do an et muss ee laang waarde bis een drukënnt.

D’Riserad ass fir jidderee ganz flott. Do kann ee gemittlech en Tour fueren an d’Vue iwwer d’Stad an déi ganz Fouer genéissen, wann d’Wieder schéin ass.

An natierlech gëtt een och duuschtereg an hongereg. Op der Fouer kritt een alles: Béier, Schampes,… a Lëtzebuerger Spezialitéiten, wéi gebakene FëschMettwurschtGromperekichelcher an als Dessert e gudden Eisekuch mat Schlagsahn.

Duerno kann een dann nach duerch d’Scheffer-Allée trëppelen. Hei kann ee vill verschidde Saache kafen: PoschenPortmonnienPanen an DëppenGewierzer, T-Shirten, Streckeisen, awer et ass alles e bëssen deier.

VOCABULARY:

Kiermes (f) = a fair                            

ufänken (si fänkt un) = to start

ophalen (si hält op) = to stop                         

zënter  = since              

Freedefeier (n)  = fireworks                               

Iessbud (f) =  a snack stand               

tëscht = between                                

Knuppauto (m) = a bumper car                

Inte(n) fëschen = duck fishing                           

schéissen = to shoot                       

Schéissbud (f) = a shooting gallery                  

Aachterbunn (f)= a roller coaster             

geféierlech = dangerous                             

Riserad (f) =  big wheel                     

jidderee(n) = everybody                              

duuschtereg = thirsty                          

hongereg = hungry                                  

gebakene Fësch =  fried fish                       

Mettwurscht (f)  = smoked sausage                   

Gromperekichelchen (m) = fried mashed potatoes

Eisekuch mat Schlagsahn = waffle with whipped cream

Posch (f) =  a handbag                   

Portmonni (m) = a purse, a wallet

Pan (f)  = a pan                           

Dëppen (n)  = a pot

Gewierz (n) = a spice                          

Streckeisen (n) = a flat / electronic iron 

deier  = expensive

all the pictures are by Sunny  

Tags:
Tania Hoffmann

Tania Hoffmann

Luxembourgish, married, two furry kids, and in love with languages, I’m happy to share my knowledge of my mother tongue Luxembourgish with learners from all cultures and origins. I’m also working as a freelance translator and journalist/writer, mainly in Luxembourgish. Next to languages, I’m addicted to neuroscience and how our brains work. This neverending journey began with my certification as a NeuroLanguage Coach for Luxembourgish.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.