fbpx
The Story

Nettiquette

FR:

Bienvenue sur la page de Rosport Life & Sources Rosport.

Vos commentaires, photos, vidéos et liens sont les bienvenues. N’hésitez pas à nous en faire part!

Notre page est ouverte à tous et nous souhaitons construire ensemble avec vous un échange informatif et ouvert.

Afin d’y réussir et d’éviter de devoir supprimer certains contenus, nous vous demandons de respecter certaines règles:

 • Commentez et discutez de manière factuelle et respectueuse.
 • Des commentaires diffamatoires, insultants, racistes, sexistes et portants atteinte à la personne seront supprimés sans justification supplémentaire
 • Des contenus des publicités et du spam d’entreprises tierces seront également supprimés.
 • Rosport décline toute responsabilité pour les commentaires et liens relayés par les utilisateurs.
 • Les contenus publiés par les utilisateurs ne reflètent pas nécessairement l’opinion de Rosport.

Nous vous souhaitons un moment agréable et rafraîchissant en découvrant l’univers de Rosport Life et des pages Facebook Rosport et Rosport Life.

DE:

Willkommen auf der Rosport Life & Sources Rosport Seite.

Ihre Kommentare, Fotos, Videos und Links sind herzlich willkommen. Zögern Sie nicht, sie mit uns zu teilen!

Unsere Seite ist für Jeden und wir möchten einen informativen und offenen Austausch mit Ihnen aufbauen.

Damit dies möglich ist und um Inhalte nicht löschen zu müssen, bitten wir Sie, bestimmte Regeln zu beachten:

 • Kommentieren und diskutieren Sie sachlich und respektvoll.
 • Kommentare, die verleumderisch, beleidigend, rassistisch, sexistisch und verletzend für andere Personen sind, werden ohne weitere Begründung gelöscht.
 • Werbung und Spam-Inhalte von Drittanbietern werden ebenfalls entfernt.
 • Rosport ist nicht verantwortlich für Kommentare und Links, die von Benutzern geteilt werden.
 • Die von den Nutzern veröffentlichten Inhalte geben nicht zwangsläufig die Meinung von Rosport wieder.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und erfrischenden Aufenthalt auf dem Rosport Life Blog und den Rosport und Rosport Life Facebook-Seiten.

EN:

Welcome to the Rosport Life & Sources Rosport page.

Your comments, photos, videos and links are most welcome. Do not hesitate to share them with us!

Our page is open to all and we would like to build an informative and open exchange with you.

In order to succeed and to avoid having to delete some content, we kindly ask you to respect a certain set of rules:

 • Comment and discuss in a factual and respectful manner.
 • Comments that are defamatory, insulting, racist, sexist or hurtful to other people will be deleted without further justification.
 • Third-party advertising and spam content will also be removed.
 • Rosport is not responsible for comments and links shared by users.
 • The content published by users does not necessarily reflect the opinion of Rosport.

We wish you a pleasant and refreshing moment while discovering the world of Rosport Life and the Rosport and Rosport Life Facebook pages.

LU:

Wëllkomm op der Rosport Life & Sources Rosport Säit.

Är Kommentaren, Fotoen, Videoen a Links sinn häerzlech wëllkomm. Zéckt net se mat eis ze deelen!

Eis Säit ass op fir jiddereen a mir wëllen en informativen an oppenen Austausch mat Iech opbauen.

Fir dass dëst ee Succès gëtt a fir ze vermeiden dass mir verschidde Kommentare musse läschen, biede mir Iech fir verschidde Reegelen ze respektéieren:

 • Kommentéiert an diskutéiert sachlech a respektvoll.
 • Kommentaren déi beleidegend, rassistesch, sexistesch oder verletzend sinn, ginn ouni weidere Grond geläscht.
 • Pub fir drëtt Parteien a Spam Inhalt gëtt och geläscht.
 • Rosport ass net responsabel fir Kommentaren an Aussoe vu Benotzer.
 • D’Kommentare vu Benotzer vertrieden net onbedéngt d’Meenung vu Rosport.

Mir wënschen Iech en schéinen an erfrëschende Moment wärend Dir d’Welt vum Rosport Life an de Rosport a Rosport Life Facebook Säiten entdeckt.